ALGEMENE VOORWAARDEN

I. Toepassingsgebied

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen Aurélie de Kinderen (Soulworx & Coach Café Antwerpen), de klant en de trainer van de opleiding (onderaannemer).

 

II. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand en vangt aan:

  • hetzij op het moment dat het inschrijvingsformulier ondertekend wordt door zowel de klant als de trainer van de opleiding

  • hetzij op het moment dat Aurélie de Kinderen of de trainer aanvangt met de uitvoering van de opdracht op vraag van de klant, indien deze aanvang op een vroeger tijdstip zou plaatsvinden.

 

III. Duur van de overeenkomst  

De duur van de overeenkomst wordt vastgelegd in het door de klant en de trainer ondertekende inschrijvingsformulier.                          

 

IV. Betalingsvoorwaarden

Het factuurbedrag wordt vastgelegd in het door de klant en de trainer ondertekende inschrijvingsformulier.

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting. Men kan pas deelnemen aan het traject wanneer de factuur volledig werd betaald.

Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot:

  • een interestvergoeding gelijk aan deze bepaald in artikel 5 van de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand van 2 augustus 2002,

  • een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10% van de onbetaalde bedragen met een minimum van 50 euro.

 

V. Klachten en verantwoordelijkheid

Elke factuur wordt door de klant als aanvaard beschouwd, indien de klant niet binnen de termijn van 8 dagen na factuurdatum schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent. Op straffe van verval van recht moet de klant elke klacht of protest aangetekend zenden aan Aurélie de Kinderen na ontvangst van de eerste levering van diensten of goederen. Indien de klant de diensten of goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 8 dagen te lopen, vanaf de datum van de uitnodiging de diensten of goederen in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis hiervan, vanaf de factuurdatum. Klachten zijn slechts mogelijk voor zover de klant het geleverde niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt. Indien Aurélie de Kinderen binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de klant de diensten of goederen volledig aanvaard heeft.

 

VI. Betaling via KMO-portefeuille

KMO’s dewelke gevestigd in Vlaanderen, kunnen genieten van de subsidiëring van de Vlaamse Overheid. In geval de klant betaalt via KMO-portefeuille, dient de klant onmiddellijk na ontvangst van de factuur, de aanvraag van de KMO-portefeuille te doen. De klant verplicht zich ertoe de kortst mogelijke doorlooptermijn van de aanvraag tot betaling te respecteren.

 

De klant is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de KMO-portefeuille en het bekomen van deze subsidiëring. Bij onregelmatigheden, onjuist of onwettig gebruik van deze subsidies is de klant verantwoordelijk voor de gevolgen en zal zij gehouden zijn de prestaties van de dienstverlener integraal te betalen. Indien er – bij foutief of onregelmatig gebruik van de KMO-portefeuille en zijn subsidies – negatieve gevolgen zijn voor Aurélie de Kinderen, kan de klant hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Eventuele gevolgen en de daaraan verbonden kosten, zullen ten laste van de klant worden gelegd.

 

Het BTW-bedrag dient onmiddellijk te worden overgeschreven op het rekeningnummer hetwelke vermeld staat op het factuur.

 

VI. Annuleringen

De overeenkomst tussen Aurélie de Kinderen en de klant kan slechts rechtsgeldig worden geannuleerd door de klant bij een per post aangetekend schrijven of per email. In dit laatste geval is de annulatie slechts geldig wanneer door Aurélie de Kinderen een bevestiging van ontvangst werd bezorgd aan de klant.

De klant kan de overeenkomst annuleren, mits betaling van een vergoeding.
Indien de annulering meer dan 30 kalenderdagen voorafgaand aan de overeengekomen uitvoeringsdatum gebeurt, bedraagt de vergoeding 50 euro + 21% BTW.

Indien de annulering gebeurt tussen de 14 en 30 kalenderdagen voorafgaand aan de overeengekomen uitvoeringsdatum, bedraagt de vergoeding  75% van het totaalbedrag.

Indien de annulering later gebeurt dan 14 dagen voor de overeengekomen uitvoeringsdatum, bedraagt de vergoeding 100% van het totaalbedrag.

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de opleiding zonder voorafgaande afmelding om welke reden dan ook, behoudens gevallen van bewezen overmacht.

 

Artikel VII. Abnormale en onvoorziene omstandigheden

Indien een van de partijen wordt geconfronteerd met abnormale en onvoorziene omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst sterk bemoeilijken, zullen partijen heronderhandelen om gezamenlijk een billijke wijziging van de overeenkomst overeen te komen. De partij die geconfronteerd wordt met abnormale en onvoorziene omstandigheden, dient de andere partij hiervan binnen een termijn van acht dagen aangetekend in kennis te stellen.

 

Artikel VIII. Toepasselijk recht en oplossing van geschillen

De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgisch recht beheerst. Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het arrondissement waar het kantoor van Aurélie de Kinderen is gevestigd.